شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

دکتر سید عباس موسویان

دکتر سید عباس موسویان

  • جانشین مدیرمسئول فصلنامه اقتصاد اسلامی در ﭘﮋوهشگاﻩ فرهنگ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ.
  • مدیر گروه سابق ﭘﮋوهشگاﻩ ﻓﺮهنگ و اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼﻣﻲ.
  • مدرک دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی.
  • برنده جوایز علمی بسیار از جمله:

رتبه برگزیده تحقیق اﺑﺰارهای ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ از اوﻟﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان
و دومین جشنواره بین‎‌المللی فارابی

Print Friendly