شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سمینار تخصصی «مقایسه مقررات نظارتی کمیته بال و کمیته خدمات مالی اسلامی» (IFSB)

سمینار تخصصی «مقایسه مقررات نظارتی کمیته بال و کمیته خدمات مالی اسلامی»

(IFSB)

در این سمینار، سه سخنرانی ارائه گردید:
• معرفی مقررات نظارتی کمیته بال ۲ و نقش نظارتی آن در بحران جهانی
توسط: جناب آقای دکتر داود سوری
• معرفی مقررات نظارتی کمیته بال ۳ و ضرورت آن در اقتصاد جهانی
جناب آقـای دکتـر مهرداد سپـهوند
• معرفی مقرات مالی – اسلامی
توسط: جناب آقـای دکـتر عبـاس عـرب مـازار
دبیر و هماهنگ‌کننده سمینار: جناب آقای دکتر مرتضی اله داد
با همکاری: جناب آقای دکتر مهرداد سپهوند

مطالب ارائه شده:

Print Friendly