شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سخنرانان کنفرانس دوم

سخنران های کنفرانس دوم

دکتر سید کاظم صدر دکتر محمد طبیبیان دکتر بهروز علیشیری دکتر طهماسب مظاهری
دکتر سید عباس موسویان دکتر نوری نائینی دکتر فرهاد نیلی دکتر مایکل جکسون
دکتر فرانک یورگن ریختر پروفسور مایکل مینلی کریس اسکینز نیل آسبورن
 
پروفسور آنتونی تامسون

 

Print Friendly