شنبه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سخنران های کنفراس اول

سخنران های کنفرانس اول

 

دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی دکترفرهاد نیلی دکتر داود سوری دکتر مهرداد سپهوند
دکتر عباس عرب مازار دکتر جلال رسول اف دکتر علی صالح آبادی دکتر عمر چاپرا
دکتر محمد نهاوندیان دکتر سید محمد طبیبیان اولیور ماخشان دکتر حسین عبده تبریزی
دکتر مسعود نیلی دکتر محمد طالبی دکتر رامین پاشایی فام محمد هادی مهدویان
دکتر حسین قضاوی

 

Print Friendly